• Počinje ponovljeno suđenje okrivljenima za krađu skupocene violine

  Pripremno ročište u ponovljenom postupku protiv dvojice muškaraca, okrivljenih za krađu skupocene violine istaknutom muzičaru Lajku Feliksu, biće održano u Osnovnom sudu u Zrenjaninu, u ponedeljak, 30. avgusta, i to bez prisustva javnosti, potvrđeno je u tom sudu.   Podsetimo, Apelacioni sud u Novom Sadu je uki­nuo prvostepenu pre­su­du Osnov­nog su­da u Be­če­ju ko­jom je […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Počinje ponovljeno suđenje okrivljenima za krađu skupocene violine

  Pripremno ročište u ponovljenom postupku protiv dvojice muškaraca, okrivljenih za krađu skupocene violine istaknutom muzičaru Lajku Feliksu, biće održano u Osnovnom sudu u Zrenjaninu, u ponedeljak, 30. avgusta, i to bez prisustva javnosti, potvrđeno je u tom sudu.

   

  Podsetimo, Apelacioni sud u Novom Sadu je uki­nuo prvostepenu pre­su­du Osnov­nog su­da u Be­če­ju ko­jom je Pre­drag Jo­vi­šić (49) iz Sta­re Pazove osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine, a Ne­nad Si­me­tić (52) iz Te­me­ri­na na dve go­di­ne za­tvo­ra. Ape­la­ci­o­ni sud je naložio da se suđe­nje po­no­vi, jer ni­su pot­pu­no utvr­đe­ne sve či­nje­ni­ce.

   

  Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, spor­no je bi­lo i ve­šta­če­nje vred­no­sti in­stru­men­ta. Njena vrednost je pro­ce­nje­na na oko 250.000 evra, iako se prvobitno govorilo da sku­po­ce­na violina ko­šta oko po­la mi­li­o­na evra.

   

  PROČITAJTE JOŠ: Saopštenje policije povodom “Velikogospojinskih dana” i “Dana piva”

   

  „Kako je odlukom Apelacionog suda u Novom Sadu ukinuta prvostepena presuda Osnovnog suda u Bečeju, postupak je u ovoj pravnoj stvari krenuo iznova. Postupajući sudija Aleksandar Ateljević je zakazao pripremno ročište za 30. avgust“, rečeno je u Osnovnom sudu u Zrenjaninu.

   

  No­vi glav­ni pre­tres bi­će odr­žan pred zrenjaninskim sudom jer je sud u Be­če­ju tra­žio da slu­čaj bu­de ustu­pljen dru­gom, te­ri­to­ri­jal­no naj­bli­žem su­du zbog bo­le­sti su­di­je.

   

  „U skladu sa odredbom člana 345 Zakona o krivičnom postupku, na pripremnom ročištu se stranke izjašnjavaju o predmetu optužbe. Obrazlažu se i dokazi koji će biti izvedeni na glavnom pretresu i predlažu novi dokazi. Takođe, utvrđuju se činjenična i pravna pitanja koja će biti predmet raspravljanja na glavnom pretresu. Odlučuje se o sporazumu o priznanju krivičnog dela, o pritvoru i obustavi krivičnog postupka, kao i o drugim pitanjima za koja sud oceni da su od značaja za održavanje glavnog pretresa“, kažu u Osnovnom sudu u Zrenjaninu.

   

  Violina iz 1800. godine ima ogromnu vrednost

   

  Sku­po­ce­ni in­stru­ment „Do­me­ni­ko Mon­ta­no“ ukra­den je 1. no­vem­bra 2019. go­di­ne u Bač­kom Pe­tro­vom Se­lu. Umet­nik Laj­ko Fe­liks je u tom trenutku bio na gro­blju sa su­pru­gom po­vo­dom pra­zni­ka Svi Sve­ti.

   

  Vi­o­li­nu iz 1800. go­di­ne umet­nik je pret­hod­no iz­naj­mio od jed­nog kolekcionara iz Be­ča i no­sio je svu­da sa so­bom u ko­fe­ru. Tog da­na ka­da je ukradena ostavio ju je na zad­njem se­di­štu automobila, jer ni­je hteo da je uno­si na gro­blje. Pet­na­e­stak mi­nu­ta ka­sni­je, ka­da se mu­zi­čar sa suprugom vra­tio do auta, vi­deo je da vi­o­li­ne ne­ma. Od­mah je o tome oba­ve­stio po­li­ci­ju.

   

  Me­sec i po da­na ka­sni­je, sku­po­ce­na vi­o­li­na je pro­na­đe­na u No­vim Ba­nov­ci­ma. Ope­ra­tiv­ci novosadske kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je, za­jed­no sa kolegama iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, uhap­si­li su Nenada Si­me­ti­ća i Predraga Jo­vi­ši­ća. Predragovom bra­tu Ne­na­du, ko­ji se te­re­tio za prikrivanje, li­si­ce na ru­ke sta­vlje­ne su 31. de­cem­bra 2019. go­di­ne. On je s tu­ži­la­štvom u Be­če­ju sklo­pio spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Na­kon to­ga mu je izrečena ka­zna od šest me­se­ci kućnog za­tvo­ra.

   

  Vi­o­li­na je mu­zi­ča­ru vra­će­na u dru­goj po­lo­vi­ni ja­nu­a­ra. Feliks je ta­da is­ta­kao da ni­je oče­ki­vao da će bi­ti pro­na­đe­na jer se do sa­da ni­je de­si­lo da ukra­de­ni vred­ni mu­zički instrumenti bu­du pro­na­đe­ni.

   

  Pratite portal zrenjaninski.com i na Instagramu

   

  Ra­di se o vr­lo ret­koj vi­o­li­ni – na ce­lom sve­tu ima sa­mo 15 ta­kvih. Osim što je iz 1800. go­di­ne, nje­na oso­be­nost se ogle­da i u to­me sto je napravljena u ita­li­jan­skom gra­du Kre­mo­ni i vr­lo je kvalitetna.

   

  Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.

   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.

  Komentari 0

  Napiši komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


  NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Hronika