• obuke

    Obuke preko NSZ jedan od načina da se stigne do posla

    Tehnološke, organizacione i druge promene brže su od promena u sistemu obrazovanja, te je neminovno javljanje nesklada na tržištu rada između potreba za kadrovima određenih karakteristika i ponude radne snage. Obrazovne korekcije putem obuka, dokvalifikacija, prekvalifikacija, inoviranja znanja i sličnog tradicionalni su programi koje institucije tržišta rada koriste kako bi se zadovoljile potrebe poslodavaca za […]