• konkrus

    Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije Radne zone „Jugoistok II-A“

    GRAD ZRENJANIN GRADSKA UPRAVA ODELJENJE ZA URBANIZAM   U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr. i 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 i 83/18) i članom  54.-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br. […]